Silniční stavby

Podnikání v oblasti silničního stavebnictví se soustřeďuje především na stavební opravy a rekonstrukce místních komunikací, parkovišť, kanalizačních a odvodňovacích systémů. V případě požadavku zákazníka provedeme kompletní zemní práce včetně zajištění stabilizací a hutnění zemního tělesa a plání a následně provedení požadovaných laboratorních zkoušek dle platných norem.

Stavební dozor

Naše firma nabízí technický dozor investora (stavební dozor), inženýrskou činnost a poradenství ve stavebnictví se specializací na dopravní stavby, inženýrské sítě, sportovní plochy – rekonstrukce, novostavby.

Příklady technologií oprav

Výtluky v živičných komunikacích různého rozsahu – v první fázi se provede zařezání a odbourání krajů výtluku pro správné provedení pracovní spáry, výtluk se vyčistí, natře asfaltovou emulzí pro zajištění lepší přilnavosti. V druhé fázi se výtluk vyplní požadovanou horkou asfaltovou směsí, srovná a zhutní hutnícím mechanismem na niveletu stávající komunikace. Tyto stavební opravy je možné provádět i v zimním období, kdy nelze použít horkou asfaltovou směs za použití speciální studené asfaltové směsi a to s velmi dobrou výslednou kvalitou. Pro stavební opravy komunikace s požadavkem na vysokou odolnost proti účinkům těžké dopravy je vhodné použití litého asfaltu.

Plošné stavební opravy při počátečním rozpadu obrusné asfaltové vrstvy komunikace – technologicky nejjednodušší a finančně nejméně náročný postup je použití uzavíracího nátěru asfaltovou emulzí v množství do 3 kg/m2 se zadrcením hraněnou drtí velikosti zrna 4/8 mm. Tímto se dosáhne jak uzavření živičného povrchu tak i sjednocení vizuálního vzhledu komunikace.

Stavební opravy otevřených pracovních příčných a podélných spár a trhlin různého charakteru – z důvodu dalšího zamezení šíření poruch na vozovce je nutné otevřené trhliny a spáry ošetřit buď nátěrem asfaltovou emulzí s podrcením a nebo profrézováním trhliny s jejím následným vyčištěním a zalitím modifikovanou zálivkou.

Výstavba a rekonstrukce komunikací

Naše firma se zaměřuje na výstavbu komunikací menšího až středního rozsahu a to zejména obecních a městských komunikací s živičným a dlážděným povrchem. Zakázku zajistíme v komplexním dodání od zemních prací, nezpevněných a zpevněných konstrukčních podkladních a ložných vrstev, odvodnění např. drenážními a kanalizačními systémy včetně motnáže uličních a kanalizačních vpustí a jejich napojení na hlavní řády, až po zajištění a provedení vrchních obrusných živičných, nebo dlážděných vrstev. Větším stavebním firmám rádi nabídneme naše stavební kapacity. ve stavebních subdodavatelských dodávkách stavebních prací.

Gymnázium Nad Kavalírkou

Změna výškového vedení příjezdové komunikace, přesunu lampy, veřejného osvětlení vybudování 2 parkovacích míst za vjezdem školy, posunutí závory a zbudování nového asfaltového povrchu.